Montážní systém pro FVE na volné ploše
Všeobecné obchodní podmínky – 2009
Úvodní ustanovení:
1. Společnost protechnik systems s. r. o., sídlem Svitavská 1601/70, Moravská Třebová, PSČ 571 01, IČ 28534948 (dále jen „protechnik systems s. r.
o.“) je řádně založenou společností podle obchodního práva a existující podle českých právních předpisů, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148605, která podniká v oblasti: velkoobchod, zprostředkování obchodu.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) popisují a specifikují práva a povinnosti vyplývající z veškerých závazkových právních vztahů
vzniklých mezi společností protechnik systems s. r. o. na straně jedné (prodávající) a druhou osobou (druhými osobami) na straně druhé (kupující).
1 Rozsah platnosti a ochrana informací
1. Veškeré dodávky zboží a služeb včetně veškerých závazkových právních vztahů uzavřených ve smyslu příslušných právních předpisů se řídí
výlučně VOP. Odporující nebo od VOP odlišné podmínky deklarované kupujícím jakož i jakékoliv dílčí ujednání, která mění VOP, jsou platná pouze v
tom případě, že dojde k jejich písemnému potvrzení společností protechnik systems s. r. o.,  vůči kupujícím se tyto VOP uplatňují i ve veškerých 
závazkových právních vztazích, které s nimi vzniknou v budoucnu.
2. Kupující  převzetím zboží a služeb dodaných společností protechnik systems s. r. o.,  stvrzuje závaznost těchto VOP. Veškeré dohody a domluvy
odchylující se od těchto VOP jakož i jakékoliv změny VOP jsou možné pouze písemnou formou.
3. Veškeré údaje o kupujícím získané v rámci registrace nebo objednávkového řízení jsou uloženy v databázi společnosti protechnik systems s. r. o., a
slouží k vyřízení objednávky a k péči o kupujícího.
2 Nabídky, realizace smlouvy
1. Katalog služeb, zboží, výrobků šířený v tištěné podobě, na datových nosičích, prostřednictvím elektronických médiích a reklamního vysílání je ze
strany společnosti protechnik systems s. r. o., nezávaznou nabídkou. Nejde o nabídku, která by pro společnost protechnik systems s. r. o.,  byla
závazná a proto neručí za případné zásobovací potíže. Společnost protechnik systems s. r. o.,  si vyhrazuje právo vyjímat, resp. nahrazovat výrobky
uvedené v katalogu a upravovat jejich vlastnosti, ceny a  ostatní podmínky i v době platnosti katalogu.
2. Za správnost údajů, vyobrazení, výkresů, uvedené hmotnosti a rozměrů, resp. za správnost ostatních technických údajů nebo souvisejících údajů
uvedených v katalozích, na datových nosičích, šířených prostřednictvím elektronických médií a uváděných v ostatních reklamních sděleních společnost
protechnik systems s. r. o., neručí (neodpovídá). V daném případě jde o pouhý popis vlastností, jež lze opravit kdykoli až do realizace kontraktu.
Technické údaje uvedené v nabídkách jsou zaručeny pouze v případě, že je to kromě pouhého popisu vlastností výslovně uvedeno. V ostatním
odkazuje společnost protechnik systems s. r. o.,  na § 7 bod 4 těchto VOP.
3. Katalogy tištěné, uložené na datových nosičích a šířené prostřednictvím elektronických médií a ostatní prodejní materiály jsou chráněny autorským
právem a (s výjimkou ostatních reklamních zásilek) jsou vlastnictvím společnosti protechnik systems s. r. o., a nesmí se předávat třetím osobám (s
výjimkou ostatních reklamních zásilek).
3 Ceny, platební podmínky
1. Nebyla-li písemně uzavřena dohoda o cenách, platí ceny, jež jsou v den objednání zboží uvedeny v nejnovějších katalozích a cenících společnosti
protechnik systems s. r. o. (ceny v katalozích a cenících jsou uvedeny včetně DPH). Pokud není  ze strany společnosti protechnik systems s. r. o.,
uvedeno něco jiného jsou platné ceny uvedené v katalogu. Vzhledem k tomu, že údaje uvedené v katalogu jsou nezávazné, platí především ceny a
podmínky které jsou platné v den objednání zboží podle nejnovějšího katalogu či ceníku společnosti protechnik systems s. r. o., nebo ceny a
podmínky, které jsou uvedeny pro jednotlivý případ.
2. Poptávku kupujícího buď společnost protechnik systems s. r. o., neprodleně zpracuje nebo mu podá zprávu. Kupujícímu bude sděleno, zda zboží
může obdržet, jakož i informaci o ceně a podmínkách.
3. Uvedené ceny jsou EXW v závodě společnosti protechnik systems s. r. o. Pokud zboží má být dodáno na  místo určení, připočte se k uvedené ceně
i dopravné. Výše dopravného bude propočteno a uvedeno v kupní smlouvě.
4. Faktury vystavené společností protechnik systems s. r. o., jsou bez výjimky splatné v den splatnosti uvedeném na faktuře (zpravidla 14 dnů po
vystavení faktury). Faktura bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé fakturované částky na bankovní účet společnosti protechnik systems
s. r. o., uvedený na faktuře.
5. V případě prodlení z úhradou faktur, může společnost protechnik systems s. r. o., požadovat úroky z prodlení  z neuhrazené částky vystavené
faktury ve výši 8 % nad základní  diskontní sazbu – vyhlášenou ČNB.
6. V případě chybné objednávky a následného vrácení zboží účtujeme 10%  manipulační poplatek z ceny zboží.
4 Dodací lhůta, převzetí zboží
1. Společnost protechnik systems s. r. o., je schopná, a to zejména v případě objemnějších zakázek, dodat zboží postupně v množstvích únosných pro
kupujícího.
2. Dodací termíny nebo lhůty, které nebyly výslovně sjednány jako závazné, mají pouze orientační charakter. O prodlení budeme kupujícího ihned
informovat.
Předpokladem dodržení dodací lhůty je v každém případě úplné uvedení veškerých technických detailů, resp. včasné poskytnutí údajů a podkladů od
kupujícího a je-li to dohodnuto, též příjem platby.
3. Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží, je společnost  protechnik systems s. r. o.,  oprávněna požadovat náhradu vzniklé škody a náhradu
případných vícenákladů (skladování zboží). Totéž platí, poruší-li kupující zaviněně povinnosti týkající se poskytnutí součinnosti prodávajícímu.
Počátkem prodlení s převzetím zboží přechází nebezpečí nahodilého zhoršení, poškození, zničení nebo nahodilé ztráty zboží na kupujícího.
5 Převod odpovědnosti při expedici
1. Pokud je dohodnuto, že zboží se zasílá na základě žádosti kupujícího na jím požadovanou doručovací adresu, tak nebezpečí škody na věci – zboží
přechází na  kupujícího při odesílání ze skladu, jakmile je zásilka vydána dopravci, zasilateli nebo osobě či instituci pověřené expedicí. Na přání
kupujícího uzavíráme na jeho náklady dopravní pojištění.
2. Zpozdí-li se expedice následkem okolností, spočívajících na straně prodávajícího přechází  nebezpečí škody na věci-zboží na kupujícího dnem
oznámení připravenosti k expedici.
3. Dodané předměty je kupující povinen převzít i v případě, že vykazují nepodstatné nedostatky.
6 Vlastnické právo
1. Vyhrazujeme si vlastnické právo na dodané zboží (služby, výrobky) až do uhrazení všech pohledávek společnosti protechnik systems s. r. o.
vyplývajících z uzavřené smlouvy.
2. Zboží, za které nebude plně uhrazena vyúčtovaná cena ve lhůtě splatnosti, zůstává vlastnictvím společnosti protechnik systems s. r. o. a může být
kdykoliv požadováno nazpět (náklady spojené se zpětným odběrem zboží budou společností protechnik systems s. r. o. vyfakturovány).
3.  Kupující je  povinen neprodleně společnost protechnik systems s. r. o. písemně informovat o nařízené nebo probíhající exekuci nebo o jiném
zásahu třetí osoby a dále informovat věřitele uplatňujícího exekucí svá práva o vlastnickém právu společnosti protechnik systems s. r. o.
4. Porušuje-li kupující svým jednáním ustanovení smlouvy, a to zejména zpožděním zaplacením kupní ceny je společnost protechnik systems s. r. o.
oprávněná odebrat předmět prodeje (dle uzavřené smlouvy). Příslušný výnos z prodeje zmenšený o náklady na znehodnocení nejméně 10% ceny
zboží, odečte společnost protechnik systems s. r. o. od závazků zákazníka.
5. Je-li společnost protechnik systems s. r. o. oprávněna odebrat zboží, je kupující povinen jejímu pověřenému pracovníkovi umožnit provést
inventarizaci zboží.
6. Kupující je povinen starat se o zboží, po dobu, po níž je zboží vlastnictvím společnosti protechnik systems s. r. o., s řádnou péčí. 
7 Záruka při vadě zboží
1. Záruka je 6 měsíců – platí pro nové výrobky.
2. Záruční nároky ve smyslu obchodního práva lze uplatňovat pouze ve shodě s příslušnými právními předpisy. Kupující musejí dodané zboží co
nejdříve po jeho doručení zkontrolovat a zjistit, zda nedošlo k poškození, záměně nebo k dodání nesprávného množství. Kupující musí patrné věcné
nedostatky, záměny a nesprávná množství písemně oznámit společnosti protechnik systems s. r. o., a to  do 14 dnů od doručení zboží kupujícímu.
3. Je-li předmět prodeje vadný, má společnost protechnik systems s. r. o. právo zvolit, zda závadu odstraní dodatečným plněním nebo dodávkou
bezchybné věci. Kupující je povinen poskytnout přiměřenou lhůtu pro dodatečné plnění. Společnost protechnik systems s. r. o. hradí nutné náklady na
odstranění vad předmětu prodeje, pokud nebyly zvýšené v důsledku umístění předmětu prodeje na jiném místě než je místo plnění.  Další záruční
práva stanovená zákonem náleží kupujícímu teprve tehdy, pokud se dodatečné plnění ze  strany společnosti protechnik systems s. r. o. nezdaří, nebo
pokud je neoprávněně odmítne, nebo pokud nedodrží lhůtu stanovenou pro dodatečné plnění.  Závazek společnosti protechnik systems s. r. o.
nahradit škodu je však omezen na typické a předvídatelné škody.
4. Společnost protechnik systems s. r. o. je kupujícímu plně k dispozici pro poskytování informací a rad týkajících se používání dodaného zboží.
5. V případě nerespektování provozních návodů a pokynů pro údržbu, v případě provádění změn na výrobcích, výměny dílů nebo použití spotřebních
materiálů, které neodpovídají originálním specifikacím, zaniká jakákoli záruka, pokud tyto okolnosti ovlivnily vznik věcné vady.
6. Je-li na dodaném předmětu prodeje právní vada, je společnost protechnik systems s. r. o. dle její volby oprávněna odstranit tuto vadu dodávkou
rovnocenné náhradní věci způsobilé ke srovnatelnému použití, nebo tuto právní vadu odstranit dohodou s oprávněnou třetí osobou.
  
8 Ručení a odpovědnost
1. Bez omezení odpovídá společnost protechnik systems s. r. o. dle zákonných ustanovení příslušných právních předpisů za škody způsobené
porušením povinnosti v důsledku nedbalosti nebo úmyslu z její strany, jakož i za škody uvedené v zákoně o ručení výrobce za škody způsobené vadou
výrobku. V rozsahu, v jakém poskytla společnost protechnik systems s. r. o. záruku na vlastnosti a nebo životnost (stálost), ručí rovněž na základě a v
rozsahu této záruky. 
9 Rozhodné právo a jurisdikce
1. Veškeré závazkové právní vztahy a záležitosti z nich vyplývající, které byly založeny v souladu s těmito VOP se řídí obchodním zákoníkem a
právním řádem České republiky. Jakékoli případné právní spory budou vedeny u příslušného soudu, kterým je obecný soud společnosti protechnik
systems s. r. o.
2. VOP jsou platné a účinné od data vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění. Vztahy mezi společností protechnik systems s. r. o. a kupujícím těmito
VOP neupravené, se řídí příslušnou legislativou České republiky.
Datum vyhlášení platnosti VOP: 01.01.2009
protechnik systems s. r. o.
Svitavská 1601/70
CZ – 571 01 Moravská Třebová
Česká Republika
Tel.:  +420 461 550 999
Fax.: +420 461 550 998